aktualności

Nieuczciwa konkurencja: Sąd – w trybie zabezpieczenia – zakazuje byłym menadżerom korzystania z informacji przejętych od byłego pracodawcy

24 września 2020

Nasz klient dochodzi roszczeń względem byłych menadżerów, którzy przejęli informacje poufne i wykorzystali je w założonej przez siebie konkurencyjnej spółce. Jednym z dochodzonych roszczeń jest zakazanie konkurencyjnej spółce oraz byłym pracownikom Klienta (którzy obecnie są członkami zarządu i wspólnikami pozwanej spółki) wykorzystywania oraz przekazywania osobom trzecim  posiadanych przez nich informacji, które pochodzą od powódki (i stanowią jej tajemnicę przedsiębiorstwa), w tym w szczególności dotyczących zapytań ofertowych, ofert handlowych, zamówień, budżetów, wycen poszczególnych projektów, warunków handlowych umów z kontrahentami, marż, projektów (rysunków technicznych) dostarczanych klientom rozwiązań, protokołów prac poprzeglądowych, etc.

Wraz z wytoczeniem pozwu wystąpiliśmy z wnioskiem o zabezpieczenie nowacyjne tego roszczenia zgodne z treścią roszczenia. Podstawowym dowodem na przejęcie tajemnic były m.in. raporty z analizy informatycznej komputerów, z których korzystali byli pracownicy w trakcie pracy u powódki. Potwierdzały one przejęcie znacznej ilości dokumentów zawierających wartościowe dane (m.in. pobranie z dysku wewnętrznego około 40 tyś. plików, wydruk poufnych dokumentów oraz przesłanie plików na prywatną pocztę e-mail w okresie bezpośrednio poprzedzającym zakończeniem współpracy). Dodatkowo fakt wykorzystania poufnych informacji handlowych potwierdzało przejęcie niektórych klientów powódki.

Postanowieniem z dnia 8 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku udzielił zabezpieczenia.  Sąd podzielił argumentację powódki, że dalsze korzystanie przez pozwanych z informacji wytworzonych u Powódki narusza jej interes. Sąd podkreślił istotę zabezpieczenia i wskazał, że: „jeśli pozwani posiadają szczegółowe informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powódki i nie mają tytułu do tego, aby je wykorzystywać, to oczywistym jest, że dalsze korzystanie z nich oznaczać będzie, że nawet w przypadku uwzględnienia powództwa cel postępowania nie zostanie osiągnięty. Informacje mają wartość w chwili obecnej; w dniu wydania postanowienia kończącego (…) będą miały już zapewne tylko wartość historyczną”.

Za niewywiązanie się z nałożonego zobowiązania Sąd zagroził wysoką karą pieniężną. Postanowienie jest prawomocne. Sprawa główna jest w toku.

W sprawę zaangażowani są: r.pr. Aneta Pankowska (Partner), r.pr. Marcin Michalik (Senior Associate)) i Michał Czerwiński (Junior Associate).

Zobacz także

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź