Nasze sukcesy

Nasz zespół od wielu lat z powodzeniem reprezentuje swoich klientów. O naszych sukcesach piszemy często na blogu, dzieląc się z Państwem swoimi refleksjami, wskazówkami i doświadczeniem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 

Własność przemysłowa: Sąd zakazuje oferowania i wprowadzania do obrotu produktu naruszającego wzór wspólnotowy naszego Klienta

Kancelaria RKKW wystąpiła w imieniu swojego Klienta z pozwem oraz wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń o nakazanie zaniechania naruszeń praw do wzoru wspólnotowego między innymi poprzez zakazanie oferowania i wprowadzania do obrotu produktu (kratka wzmacniająca podłoże).  Sąd Okręgowy w Gdańsku udzielił zabezpieczenia poprzez nakazanie Pozwanemu zaniechania oferowania i wprowadzania do obrotu spornego produktu. Pozwanemu grozi kara pieniężna w wysokości 10.000 zł za każdy dzień naruszenia nakazów.

Nieuczciwa konkurencja: Sąd – w trybie zabezpieczenia – zakazuje byłym menadżerom korzystania z informacji przejętych od byłego pracodawcy

W sprawie Klienta RKKW Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia poprzez zakazanie pozwanym, tj. byłym kluczowym pracownikom Klienta, wykorzystywania oraz przekazywania osobom trzecim posiadanych przez nich informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta. Sąd podzielił argumentację powódki i podkreślił istotę zabezpieczenia: „jeśli pozwani posiadają szczegółowe informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powódki i nie mają tytułu do tego, aby je wykorzystywać, to oczywistym jest, że dalsze korzystanie z nich oznaczać będzie, że nawet w przypadku uwzględnienia powództwa cel postępowania nie zostanie osiągnięty. Informacje mają wartość w chwili obecnej; w dniu wydania postanowienia kończącego (…) będą miały już zapewne tylko wartość historyczną”

powództwo

Tajemnica przedsiębiorstwa: Sąd Okręgowy zakazuje byłemu pracownikowi Klienta RKKW jakichkolwiek form wykorzystania informacji poufnych

RKKW wystąpiła w imieniu swojego Klienta z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń o nakazanie zaniechań naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez zakazanie mu – na czas procesu – wykorzystania lub ujawniania bezprawnie skopiowanych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw kluczowych klientów – znajdując się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę – skopiował na zewnętrzny nośnik ok. 4.000 plików dotyczących projektów realizowanych na rzecz najbardziej istotnych klientów (w tym oferty, wyceny, oraz budżety).

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia zgodnie z żądaniem. Kluczowe znaczenie miały środki podjęte w celu zabezpieczenia poufności informacji. Sąd zaznaczył, że zabezpieczenie jest konieczne ze względu na ryzyko wykorzystania informacji przez konkurencję.

Dobra osobiste: zablokowanie dostępu do publikacji internetowej na czas procesu zasadne

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie wydawcy „Fakt” na zabezpieczenie nakazujące zablokowanie dostępu do publikacji internetowej na czas procesu.

Zabezpieczenie takie Sąd Okręgowy ustanowił na nasz wniosek w sprawie o naruszenie prywatności oraz dobrego imienia naszej Klientki.  W artykule opisano ją z imienia i nazwiska, podano szereg informacji z jej życia osobistego oraz rodzinnego, a nadto przedstawiono ją w niekorzystnym świetle. Motywem publikacji było medialne zainteresowanie partnerem powódki – znanym oraz zamożnym przedsiębiorcą.

Nieuczciwa konkurencja: Sąd zakazuje używania wprowadzającej w błąd nazwy na czas procesu

Wystąpiliśmy w imieniu naszego Klienta z powództwem o nakazanie jego konkurentowi zaniechania używania  oznaczenia „Fin Service” do oznaczania prowadzonej  działalności gospodarczej, w tym m.in. w nazwie firmy, dokumentacji handlowej lub w firmowych prezentacjach (art. 5 UZNK). Pozwem objęto także żądanie nakazania zaniechania korzystania z renomy powódki, poprzez powoływanie się na referencje klientów, czy też korzystanie ze zdjęć obiektów zrealizowanych przez powódkę (art. 3 UZNK). 

Wygrywamy dla Klienta spór z byłym członkiem zarządu (z nieuczciwą konkurencją w tle)

Nasz Klient – spółka z branży strategii marketingowych – został pozwany przez byłego członka zarządu o zapłatę wynagrodzenia (kilkaset tysięcy złotych) za realizowane w ramach spółki projekty. Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu, osoba ta kierowała – na podstawie umów o współpracy ze spółką – wykonaniem projektów przygotowania strategii marketingowych, zleconych spółce przez jej Klientów. Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z czerwca 2019 r.  roszczenia  względem  Klienta zostały w całości oddalone.

Błyskawiczne usunięcie pomawiających materiałów z sieci

Wizerunek naszych Klientów znanych przedsiębiorców został utrwalony w trakcie wydarzenia sportowego bez ich zgody, a następnie rozpowszechniany w portalu YouTube oraz licznych portalach internetowych w kontekście relacji o przestępczych działaniach, w których klienci nie brali udziału. Dzięki naszemu sprawnemu działaniu w ciągu 3 dni wszystkie bezprawne materiały zniknęły z sieci.

 

Unieważniamy wzór wspólnotowy i uwalniamy Klienta od obowiązku płatności wysokich opłat licencyjnych

Nasz Klient w 2015 r. zawarł umowę licencji, na podstawie której uzyskiwał prawa do korzystania z wzoru wspólnotowego w ramach wymienników ciepła. W zamian Klient miał uiszczać wysokie opłaty licencyjne. Umowa została zawarta na 15 lat bez możliwości wypowiedzenia. Okazało się jednak, że wzór nie spełnia ustawowych przesłanek jego rejestracji. Decyzją z dnia 11.1.2019 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – popierając naszą argumentację – unieważnił wzór.

TFI

Uzyskujemy ciekawe zabezpieczenie: zarządca zobowiązany do przekazania TFI pełnej informacji o zarządzanych aktywach

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie, w którym nakazał zarządcy portfeli wierzytelności (obecnie w restrukturyzacji) udostępnienie na rzecz naszego klienta – towarzystwa funduszy inwestycyjnych informacji gromadzonych i przetwarzanych w związku z powierzeniem jej zarządzania portfelami inwestycyjnymi szeregu funduszy inwestycyjnych. Wartość aktywów, związanych z przedmiotowym sporem wynosi około miliard złotych.

Wygrywamy spór o nieuczciwą konkurencję – roszczenia na ok. 13 mln złotych oddalone

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 03.01.2019 r. oddalił powództwo w sprawie toczącej się przeciwko naszym klientom o zapłatę odszkodowania w wysokości 3.450.057,30 USD (ponad 13 mln PLN) z tytułu rzekomego naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Miało do tego dojść na skutek ujawnienia konkurencyjnemu podmiotowi  cen z kontraktu z „kluczowym klientem”.

Uzyskujemy zabezpieczenie w sprawie o naruszenie dóbr osobistych spółki notowanej na rynku New Connect

Sąd Apelacyjny w Krakowie zabezpieczył roszczenie spółki notowanej na rynku New Connect, reprezentowanej przez nas, w sprawie o naruszenie dóbr osobistych tej spółki przez jej mniejszościowego akcjonariusza. Sąd zakazał pozwanemu na czas procesu rozpowszechniania zniesławiających spółkę stwierdzeń. Sąd Apelacyjny stwierdził, że takie działania mogą doprowadzić do podważenia wiarygodności spółki w oczach jej inwestorów i kontrahentów, a tym samym pociągać za sobą straty finansowe.

O wysokości opłat za ochronę wspólnych znaków towarowych decydują podmioty uprawnione do używania

W sprawie reprezentowaliśmy klienta w sporze o znany, wspólny znak towarowy. Wokół znaku powstał konflikt uprawnionych, który przeniósł się na poziom korporacyjnych uzgodnień w ramach spółki. Podmiot dominujący przegłosował m.in. uchwałę „w sprawie zryczałtowanej stawki za ochronę znaków towarowych”, ze szkodą dla pozostałych wspólników mniejszościowych. Wyrokiem z dnia 30.5.2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał nieważność tej uchwały.

Promdock może wprowadzać w błąd – sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego w praktyce

W imieniu naszego Klienta złożyliśmy sprzeciw wobec rejestracji znaku podobnego do wcześniejszych, zarejestrowanych znaków towarowych Klienta. Urząd Patentowy uznał nasz sprzeciw za zasadny w całości.

patent europejski

Unieważniamy patent europejski

Dynamiczne wejście jednego z naszych Klientów (producenta wyposażenia sklepów wielkopowierzchniowych) na rynki zagraniczne spotkało się z dużym niezadowoleniem tamtejszej konkurencji. Jeden z konkurentów podniósł zarzut naruszenia patentu europejskiego przez naszego Klienta w związku z wprowadzaniem do obrotu jednego z produktów. Urząd Patentowy, na podstawie decyzji z dnia 12.10.2015 r. (sygn. akt: Sp.33.2014) unieważnił patent ze skutkiem w Polsce z uwagi na brak poziomu wynalazczego.

Nasz zespół górą w wielomilionowym sporze dot. umowy inwestycyjnej

Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów 17,6 mln zł kar umownych oraz zobowiązał pozwanego do zawarcia umów, na podstawie których będzie musiał zapłacić dodatkowe 6,6 mln zł.

 

Sukces w sporze korporacyjnym dot. pozycji małżonków w spółce z o.o.

Postanowieniem z dnia 12.07.2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Sądu I Instancji, na podstawie którego doszło do zabezpieczenia roszczenia naszego Klienta w sprawie o podział majątku wspólnego. Na mocy zabezpieczenia Sąd ustanowił zakaz zbywania wszystkich należących do małżonka udziałów w spółce z o.o., oraz zakaz wykonywania przez niego prawa głosu z udziałów w kwestiach kluczowych dla bytu spółki.

Nasz Klient wygrywa z przeciwnikiem inwestora farm wiatrowych

Ciekawa sprawy dotycząca farm wiatrowych. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 28.07.2017 r. wydał wyrok, w którym oddalił roszczenie deweloperów przeciwko inwestorowi – naszemu Klientowi – o ustalenie własności udziałów w spółce, w ramach której realizowany był projekt farm wiatrowych w południowo-zachodniej Polsce. Było to piąte postępowanie  pomiędzy stronami w kontekście przygotowywania projektów farm wiatrowych. Cztery inne postępowania zostały wcześniej prawomocnie zakończone – wszystkie pomyślnie dla Klienta.

Sukces na gruncie aspektów karnych nieuczciwej konkurencji

Sprawa dotyczyła naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa naszego Klienta przez byłych pracowników w związku podjęciem działalności konkurencyjnej. Klient, działający w branży nowych technologii, posiadał bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa informacji cennych gospodarczo. Pomimo tego, zaistniała sytuacja wskazująca bezpośrednio na przekazanie i dalsze wykorzystanie chronionych informacji handlowych w ramach konkurencyjnego podmiotu. Organ postępowania przygotowawczego umorzył jednak dochodzenie w tej sprawie, uznając, że nie doszło do wypełnienia ustawowych znamion czynu zabronionego. Rozstrzygnięcie zostało zaskarżone zażaleniem, a Sąd podzielił naszą argumentację i uchylił ww. postanowienie o umorzeniu postępowania.

 

Uzyskaliśmy zabezpieczenie przeciwko wydawcy ogólnopolskiego dziennika

Sąd Okręgowy dnia 9 czerwca 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt: XXV Co 64/16), w którym nakazał wydawcy – tytułem zabezpieczenia roszczenia o zakazanie naruszeń dóbr osobistych – umieszczenie w serwisach internetowych wzmianki, że informacje w artykule mogą być nieprawdziwe, albowiem w związku z jego publikacją toczy się postępowanie o naruszenie dóbr osobistych.

 

Nieuczciwa konkurencja: Sąd Apelacyjny uchyla zabezpieczenie na wierzytelnościach z kont bankowych

Klienci zostali pozwani przez konkurenta za wykorzystanie i ujawnienie jego tajemnicy przedsiębiorstwa. Sąd Okręgowy trzy razy (!) udziela zabezpieczenia na wierzytelnościach z kont bankowych Klientów (pomimo uwzględnionych zażaleń co do dwóch pierwszych zabezpieczeń). Zażalenie na trzecie z rzędu postanowienie znów zostaje uwzględnione. Tym razem Sąd Apelacyjny zmienia postanowienie Sądu Okręgowego i oddala w całości wniosek o zabezpieczenie, uznając roszczenie za nieuprawdopodobnione.

 

Wspólny znak towarowy dla wszystkich wspólników

Ciekawa sprawa z naszej praktyki dotycząca wspólnego znaku towarowego. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, na nasz wniosek, że uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu używania wspólnego znaku towarowego, przyjęta głosami większościowego wspólnika może być sprzeczna z prawem, gdyż nie uwzględnia stanowiska pozostałych wspólników. Sąd Okręgowy uznał, iż celem działania pozwanej, w odniesieniu do wspólnego znaku towarowego, powinna być ochrona interesów wszystkich wspólników, a nie jedynie wspólnika większościowego.

 

 

Sąd Apelacyjny uchyla zabezpieczenie w sprawie o rzekome naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

W stanie faktycznym jednej z naszych spraw, rozstrzyganych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, współpracownicy pewnej spółki postanowili założyć przedsięwzięcie konkurencyjne, a przy jego zakładaniu wymieniali między sobą pewne informacje dotyczące swojej macierzystej spółki. Były pracodawca zarzucił im, że wykorzystali tajemnicę przedsiębiorstwa. Sąd uznał roszczenia powoda za uprawdopodobnione oraz udzielił zabezpieczenia roszczenia majątkowego poprzez zajęcie wierzytelności z kont bankowych. Wobec rozstrzygnięcia złożyliśmy sprzeciw, który w całości został uwzględniony przez Sąd Apelacyjny.

LIMITO vs. MILITO: Sąd Apelacyjny podziela ocenę Sądu Okręgowego w kwestii podobieństwa i ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd

Ciąg dalszy jednej z naszych spraw: Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie naszego oponenta, w związku z postanowieniem o zabezpieczeniu zakazującym używania oznaczenia MILITO w obrocie.  W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał m.in., że Sąd Okręgowy dokonał właściwej oceny podobieństwa chronionego słownego wspólnotowego znaku towarowego LIMITO z oznaczeniem MILITO używanym przez obowiązanego.

 

Naruszenie praw do znaku może być kosztowne

Ciekawa sprawa z praktyki naszej Kancelarii, a dotycząca kolizji oznaczeń LIMITO vs. MILITO, używanych dla towarów identycznych. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXII Wydział Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych uwzględnił nasz wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zakazanie naruszeń w tej sprawie. Sąd uznał, że używanie w obrocie oznaczenia MILITO w odniesieniu do towarów identycznych może naruszać prawa ochronne do słownego oznaczenia LIMITO, zarejestrowanego jako znak wspólnotowy.